logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari de l'11 d'abril de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:15)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:18)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
37 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:31:10)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:33:03)
Copiar URL
foto
(00:37:48)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
25 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
3r. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RESUM DE CONTROL INTERN I DE L'INFORME DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS CONTRARIS ALS REPAROS, EXERCICI 2021
4t. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021
5è. DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2022.05 EN LA MODALITAT D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT PER DESPESES D'INVERSIÓ
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2022.06 EN LA MODALITAT D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT PER DESPESES CORRENTS I PLANS D'OCUPACIÓ
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2022
8è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:02:03)
COMPROMIS
8
(00:03:14)
PP
8
(00:10:49)
PSPV-PSOE
29
(00:23:33)