logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 d'abril de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:15)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:18)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
37 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:31:10)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:33:03)
Copiar URL
foto
(00:37:48)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
25 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
3r. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RESUM DE CONTROL INTERN I DE L'INFORME DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS CONTRARIS ALS REPAROS, EXERCICI 2021
4t. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021
5è. DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2022.05 EN LA MODALITAT D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT PER DESPESES D'INVERSIÓ
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2022.06 EN LA MODALITAT D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT PER DESPESES CORRENTS I PLANS D'OCUPACIÓ
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2022
8è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
8 intervenciones
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia García Carceller
Cargo: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:02:03)
COMPROMIS
8
(00:03:14)
PP
8
(00:10:49)
PSPV-PSOE
29
(00:23:33)